کمیته داوران

دکتر حامد حیاتی

استاد گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 دکترحسنعلی آقاجانی

عضو هیئت علمی و دانشیار گروه مدیریت(DM)

 دکتر شاهرخ شاهرخی

دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتر علی امامیان فر

متخصص طراحی و برنامه ریزی فضاهای دانشگاهی

 دکتر بهزاد چنگیزی

عضو هیات علمی دانشگاه غیرانتفاعی آیندگان تنکابن در گروه مهندسی معماری

دکتر خضراله متاجی

موسسه آموزش عالی کمال الملک نوشهر

دکتر سید محسن موسوی
دکترای شهرسازی

دکتر مجید سنایی

موسسه آموزش عالی کمال الملک نوشهر

دکتر فریدون امیدی نسب
رشته دکتری مهندسی عمران – سازه
معاون اموزشی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه لرستان

دکتر محمد نجف زاده

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی کرمان

دکتر حکمت امیری

دکتری مهندسی شهرسازی از دانشگاه پاریس فرانسه
عضو هیئت علمی دانشگاه
عضوهیئت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران

دکتر مهدی نژادنادری

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاداسلامی واحد تنکابن

دکتر هاتف پیروز

موسسه آموزش عالی کمال الملک نوشهر