اطلاعیه ۶ – ارسال گواهینامه پذیرش مقالات، پیش از برگزاری کنفرانس

اطلاعیه ۶ – ارسال گواهینامه پذیرش مقالات، پیش از برگزاری کنفرانس

بنا به نیاز مبرم برخی پژوهشگران گرامی و با عنایت به نظر مساعد کمیته راهبردی کنفرانس، امکان ارسال پیش از موعد گواهی پذیرش مقالات برای نویسندگان (از اوایل مرداد ماه) جهت اخذ نمره دفاع از پایان نامه، شرکت در مصاحبه دکتری و … فراهم گردید. بنابراین نویسندگانی که متقاضی دریافت اصل گواهینامه، پیش از برگزاری کنفرانس باشند، می توانند در صورت پذیرش مقاله خود و پس از پرداخت هزینه های مربوطه، با دبیرخانه کنفرانس هماهنگ نموده و گواهی خود را از طریق پست پیشتاز دریافت نمایند.